top of page


האור המשמש לקריאה שימש מוטיב מרכזי לתכנון הספרייה, הפונה לאור באמצעות "עיניים". אותן "עיניים" פונות גם רחבה המרכזית של הקמפוס.

ברוטילזם בארכיטקטורה

הספרייה ע"ש ארן

מיכאל ושלומית נדלר, שמואל ביקסון, תחילת תכנון 1968

משה גיל, בהשתתפות ש. אמיתי

קמפוס בן גוריון

bottom of page