top of page
ברוטליזם, זאב רכטר

מבנה הבנוי ממעטפת מקופלת מבטון. הקיפולים נועדו להעניק יציבות למבנה ולבטל את הצורך לתמוך אותו באמצעות עמודים פנימיים.

קולנוע 'אורות'

זאב רכטר, תחילת תכנון, סוף שנות ה-50.

רחוב השלום פינת המעפילים שכונה ג'

bottom of page