top of page

בניין דילר

קימל אשכולות,2008

קמפוס בן גוריון

קימל אשכולות, בניין דילר
קימל אשכולות, בית הלוחם

בית הלוחם

קימל אשכולות, 2011

שכונה ג'

תור הזהב של הברוטליזם בארץ הסתיים בשנות השמונים. שנים אלו היוו את תחילתה של תקופה חדשה: תקופה של שוק חופשי ושל הקטנת מעורבות המדינה במשק. עם הקטנת מעורבות המדינה נחלש גם הברוטליזם, מה גם שסגנון חדש הפציע מעבר לים: הפוסט מודרניזם. גגונים אדומים ועיטורים מתקתקים החליפו את הצורות הפיסוליות ואת האקספסיביות של הבטון. שנים מאוחר יותר, בשנות האלפיים, החל הגעגוע למודרניזם ופה ושם גם לברוטליזם. מבנים פיסוליים ובטון חשוף החלו להיראות. לא במקרה, באר שבע תפסה גם כאן מקום של כבוד: כל מבני קמפוס אוניברסיטת בן גויון החצינו את הבטון, גם אם לא תמיד הוא ביטא את האמת החומרית והקונסטרוקטיבית.

bottom of page