top of page

 

ירושלים

שכונת גילה בירושלים נבנתה בגל השני של השכונות ההקפיות שנועדו לקבע את שליטת מדינת ישראל בעיר לאחרת 1967. היא נבנתה בשנות השבעים-שמונים. המבננים האקספרסיביים מבטאים את החופשש הצורני הברוטליסטי גם כשהם מצופים באבן, וגם כשמצוטטות בהם צורות שנלקחו מהעיר העתיקה. במבנן של לופנפלד-גמרמן בגילה ניתן לראות מאפיין נוסף: "המעבר דרך" שאפיין גם את מרכז הנגב ובית הפירמידה בבאר שבע.

 

לקריאה נוספת:

bottom of page