top of page

 

בת ים

בת ים לא הוקמה על ידי מדינת ישאל, אולם המדינה פיתחה אותה בשכונות שנבנו על ידיה כשיכון ציבורי. שכונת רמת יוסף בתכנון יצחק פרלשטיין היא אחת משכונות אלו. השכונה נבנתה בשנים 1958--1962. חוט השדרה שלה הינו שדרה מרכזית והמשכית להולכי רגל, לאורכה מבני ציבור רבים, שברוח העיתים - כמו גם חלק ממבני המגורים בסמוך לציר - נבנו לאור האתיקה הברוטליסטית. כך בית הכנסת המזכיר אוהל, מבנה התרבות ע"ש יששכר בר ריבק המזכיר את הקפלה ברונשמפ בתכנון לה קורבוזיה או בית העולים עמיגור.

המבנה הידוע ביותר: בית העירייה בתכנון אלפרד נוימן, צבי הקר ואלדר שרון (1960--1963) ברוטליסטי לשיעורין, שכן החופש הפלסטי והיצירתי שאפשרה האתיקה הברוטליסטית וחשיפת החומר והסטרוקטורה, חברו כאן לפיתוח ה"שיטה" או "התבנית", המחוללת את המבנה. גישה זו, שיש בה מרכיבים מודרניסטיים נוקשים ושהאדריכלים דגלו בה ושכללו אותה, מיצבה אותם בין מוביליה בעולם.

 

 

 

bottom of page