top of page
ברוטליזם: אתיקה אדריכלית, שביקשה להחצין את האמת של המבנה:
אמת פונקציונאלית,  חומרית,  תנועתית ומקומית.  הברוטליזם התפתח לאחר מלחמת העולם השנייה בעולם המערבי והגיע לארץ בשלהי שנות החמישים. 
השם "ברוטליזם" נבע מהביטוי הצרפתי:  béton brut שמשמעותו בטון חשוף.
bottom of page