top of page

 

חיפה

 

הברוטליזם בחיפה היה חלק ממכלול אדריכלי עירוני רחב, כיוון שחיפה לא היתה עיר חדשה. אם בערים חדשות מבני הציבורי שנבנו בשנות השישים בעיקר הצטיינו באדריכלות ברוטליסטית-תקופית והיו מבני הציבור היחידים בעיר, הרי שבחיפה היתה האדריכלות הברוטליסטית אחת מיני רבות. המבנים הראשונים של רמת הדר, שכונה ניסיונות משנת 1958-9 הביעו את האדריכלות הברוטליסטית של השיכון הציבורי, כמו גם מבני בתי החולים בעיר, בית ספר ליאו בק, מבני קופת חולים ומרכז הטכניון. גם במקרה דנן, היו המדינה וגופים ממלכתיים נוספים אלו שעמדו מאחורי האדריכלות הברוטליסטית.

 

לקריאה נוספת:

בלוק N

מבנים ברוטליסטים בחיפה

bottom of page